VGN-info

Inschrijving en contributie

Inschrijving

Aan het begin van het seizoen kun je je bij een van de groepen inschrijven. Het is ook mogelijk om bij meerdere groepen te dansen of verschillende cursussen te volgen. De eerste twee lessen van de cursussen die het hele jaar duren zijn gratis toegankelijk en bedoeld voor oriëntatie – kennismaking met de vereniging en dansstijlen, waarbij de dansleiding advies geeft over je niveau en een daarbij passende groep. Tijdens de derde les schrijf je je als lid in. Als je een jaarcursus volgt ben je het hele seizoen lid van de vereniging.       Bij enkele cursussen is het mogelijk om tijdens het lopende seizoen in te stromen. Voor de korte cursussen geldt dat de duur van het lidmaatschap gelijk is aan de duur van de cursus.

Betaling contributie

In november krijg je een bericht over de contributie die verschuldigd is voor de jaarcursussen. Deze kun je in één of twee termijnen betalen. Leden die in twee termijnen betalen ontvangen in februari/maart van het erop volgende kalenderjaar een herinnering. Voor de kennismakingscursussen ontvangen de deelnemers een aparte factuur. De cursuskosten en contributies van € 40 of minder moeten in één keer worden betaald.

De bedragen moeten binnen 14 dagen overgemaakt worden op:

NL58 INGB 0004 1749 23 t.n.v. Volksdansgroep Nijmegen

Bij inschrijving voor een jaarcursus bij de start van het seizoen ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd.
Tussentijdse opzeggingen, waarbij geen overmacht in het spel is, leiden niet tot teruggave van (een deel) van de contributie.
Wanneer je je later in het seizoen inschrijft, wordt mogelijk een naar rato verminderd cursusbedrag in rekening gebracht.

Visie van het VGN-bestuur

  • onze vereniging biedt danscursussen aan op het gebied van de internationale volksdans
  • onze vereniging heeft als doel haar leden voldoende dansplezier aan te reiken en hen op recreatieve wijze te laten dansen. Een demonstratiegroep maakt geen deel uit van onze vereniging
  • onze vereniging streeft naar behoud van het huidige ledenbestand
  • onze vereniging voert een actief PR-beleid om de bekendheid van de vereniging in Nijmegen en omstreken te vergroten
  • bij de werving van nieuwe leden zoekt onze vereniging binnen een zo breed mogelijke doelgroep, met het accent op enthousiasmeren van de jongvolwassen dansers
  • leden horen bij een lesgroep en dansen daarin voor een bepaalde tijd. Overstappen van leden naar andere lesgroepen binnen de vereniging van hoger of lager niveau moet mogelijk zijn